ﻫـﻴﭻ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ای ﻣﺒﻨـﻰ ﺑـﺮ روزه داری و اﻓﺰاﻳﺶ کرونا دﻳـﺪه ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ

به گزارش فدایی داری، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه روزه داری ﺻﺤﻴﺢ و رﻋﺎﻳﺖ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ در وﻋﺪه ﻫﺎی ﺳﺤﺮ و اﻓﻄﺎر در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ، گفت: ﺑﺮاﺳـﺎس ﮔـﺰارش اﺧﻴـﺮ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧﻰ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، ﻫـﻴﭻ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ای ﻣﺒﻨـﻰ ﺑـﺮ ﺧﻄـﺮ روزه داری و اﻓﺰاﻳﺶ اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎری ﻛﻮوﻳـﺪ 19 دﻳـﺪه ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ.

ﻫـﻴﭻ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ای ﻣﺒﻨـﻰ ﺑـﺮ روزه داری و اﻓﺰاﻳﺶ کرونا دﻳـﺪه ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ

به گزارش فدایی داری، دکتر زهرا عبداللهی درخصوص توصیه های تغذیه ای ماه مبارک رمضان بیان نمود: ﺑﻴﻤﺎری ﻛﻮوﻳﺪ19 ﻧﺎﺷـﻰ از وﻳـﺮوس ﻛﺮوﻧـﺎ ﻛـﻪ از اواﻳـﻞ ﺳـﺎل ﻣـﻴﻼدی 2020 در ﻛﺸـﻮر ﭼـﻴﻦ ﺷـﺎﻳﻊ ﺷـﺪ، ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬـﺎن ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﺪ. در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ از ﺑﻬمـﻦ ﺳـﺎل 1398ﻣـﻮارد اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎری ﮔـﺰارش ﺷـﺪ. در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ، ﺑﻴﻤﺎری ﻛﻮوﻳﺪ 19 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎری ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ (ﭘﺎﻧﺪﻣﻰ) در ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬـﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻤﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺐ، ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺧﺸﻚ، ﺗﻨﮕﻰ ﻧﻔﺲ و ﮔﺎﻫﻰ ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﻔﺲ ﺗﻨﺪ، ﮔﻠﻮدرد ، آﺑﺮﻳﺰش ﺑﻴﻨـﻰ و ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻤﺘـﺮ ﺷـﺎﻳﻌﻰ، ﻣﺸـﻜﻼت ﮔﻮارﺷـﻰ ﻧﻈﻴـﺮ اﺳـﻬﺎل، ﻧﺎرﺳـﺎﻳﻰ ﺣـﺎد ﺗﻨﻔﺴـﻰ، اﺧـﺘﻼﻻت اﻧﻌﻘـﺎدی ﺧـﻮن و ﻧﺎرﺳﺎﻳﻰ ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪهاﺳﺖ و ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎری از ﻣﻮارد ﺧﻔﻴﻒ ﺗﺎ ﺷﺪﻳﺪ و ﻛﺸﻨﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی اضافه نمود: ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راه ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎری رﻋﺎﻳـﺖ دﻗﻴـﻖ اﺻـﻮل ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻓـﺮدی ﺑـﻪ وﻳـﮋه ﺷﺴـﺘﻦ ﻛﺎﻣـﻞ دﺳـﺖ ﻫـﺎ ﺑـﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن، رﻋﺎﻳـﺖ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ (1 تا 2 ﻣﺘـﺮی) از دﻳﮕﺮان، ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﻨﺰل و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﻚ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﺷﻠﻮغ و ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻣﻨﺰل وﺟﻮد دارد و ﭘﻴـﺮوی از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤـﺎری ﻛﻮوﻳـﺪ 19 است. ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﭘﻴـﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﻛﺸـﻮر ﻣـﺎ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﻤﺎری ﻛﻮوﻳﺪ 19 در ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻛﺸﻮر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

دکتر عبداللهی گفت: در اﻳﻦ روزﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﺼـﺎدف ﺷـﺪه ﺑـﺎ اﻳﺎم ﻣﺒـﺎرک رﻣﻀـﺎن و روزه داری، ﻻزم اﺳـﺖ ﺑﺮﺧـﻰ ﻧﻜـﺎت ﻣﻬـﻢ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ای ﺟﻬـﺖ ﺣﻔـﻆ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺑﻴﻤﺎری، رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد. روزه داری ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﻳﻜﻰ از ارﻛـﺎن ﭘﻨﺠﮕﺎﻧـﻪ اﺳـﻼم اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻗﺼـﺪ ﻗﺮﺑـﺖ و ﺑﻨـﺪﮔﻰ آﻓﺮﻳـﺪﮔﺎر ﺑـﺮای ﺗﻜﺎﻣـﻞ اﻧﺴـﺎن ﻓﺮﻳﻀﻪ واﺟﺐ ﺑـﺮای ﺗﻤـﺎم ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳـﺖ.

منع روزه داری در بیماران پیوندی

وی مطرح نمود: ﻓﺮﻫﻨﮕﺴـﺘﺎن ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻰ ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮ ﻣﺮاﺟـﻊ ﻋﻈـﺎم ﺗﻘﻠﻴـﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ، در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﻮاردی را ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ جمعی از ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻨﺎﺳﻰ ﻓﻘﻬﻰ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﺮﻳﻀﻪ واﺟﺐ ﺑﺮای ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮان ﻓﻌﻠﻰ وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ که شامل موارد زیر است؛ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮل ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻧﺨـﻮردن ﻏـﺬا ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺘﻨـﺎوب در روزه داری اﺳـﻼﻣﻰ، ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻋﺎرﺿـﻪ ای در اﻓـﺮاد ﺳﺎﻟﻢ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻰﻛﻨد، ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﻳـﺖ اﻳﻤﻨـﻰ ﺑـﺪن، ﻛـﺎﻫﺶ ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎی اﻟﺘﻬـﺎﺑﻰ زﻳـﺎن ﺑـﺎر و ﺑﻬﺒـﻮد واﻛـﻨﺶ ﺑـﺪن در ﻣﻮارد اﺳﺘﺮس ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻟـﺬا، تمامی اﻓـﺮاد ﺳـﺎﻟﻢ ﻛﻤﺘـﺮ از 65 ﺳـﺎل ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﻣـﻮارد ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻰ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ ای ﻣـﻰ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ روزه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻴﻤﺎراﻧﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪاﻋﻀﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻧﺒﺎﻳﺪ روزه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﺑﻴﻤﺎران ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻗﺮﻧﻴﻪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اعلام کرد: در ﺑﻴﻤﺎراﻧﻰ ﻛـﻪ ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤـﺎریﻫـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﻗـﺒﻼ روزه داری ﺑـﺮای آﻧﻬـﺎ ﻣﻨﻌـﻰ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ، روزه داری در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤـﺮان وﻳـﺮوس ﻛﺮوﻧـﺎ ﻣﺘﻔـﺎوت از ﺳـﺎل ﻫـﺎی دﻳﮕـﺮ ﻧﻴﺴـﺖ و در ﻣـﻮارد ﺧـﺎص ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮ ﭘﺰﺷـﻚ ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﻣـﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪام ﺑـﻪ روزه داری نمایند، در ﻣـﻮرد ﺑﻴﻤـﺎراﻧﻰ ﻛـﻪ ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ وﻳـﺮوس ﻛﺮوﻧـﺎ ﺷـﺪه و ﺑﻬﺒـﻮد ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد، ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ 6 ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺑﻴﻤﺎری اﻗﺪام ﺑﻪ روزه داری ﻧﻜﻨﻨﺪ.

دکتر عبداللهی توضیح داد: اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی زﻣﻴﻨﻪ ای ﻧﻈﻴﺮ، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ، ﺑﻴﻤﺎری ﻗﻠﺒﻰﻋﺮوﻗﻰ، ﺳﺮﻃﺎن و دﻳﺎﺑﺖ، ﺑﻴﺶ از دﻳﮕﺮان در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻴﻤﺎری ﻛﻮوﻳﺪ 19 ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری، اﻓﺮادی ﻛـﻪ اطمینان ندارند که روزه ﺑـﺮای آﻧﻬـﺎ ﺿـﺮر دارد ﻳـﺎ ﺧﻴـﺮ، برای احتیاط از اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﻓﺮﻳﻀـﻪ اﻟﻬـﻰ ﭘﺮﻫﻴـﺰ نموده و آن را ﭘـﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﺗﻤـﺎم ﻫﻤـﻪ ﮔﻴﺮی ﺑﻴﻤـﺎری ﻛﻮوﻳـﺪ 19 ﻗﻀﺎ به جا آورند، ﻣﮕـﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﻰ ﺿﺮر ﺑﻮدن روزه ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.

ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن

وی مطرح نمود: رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤـﻰ در ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻰ ﺑـﺪن ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻫـﺎ بخصوص ﺑﻴﻤـﺎری ﻛﻮوﻳـﺪ 19 دارد . ﺑﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﺗﻌـﺎدل و ﺗﻨـﻮع در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻏـﺬاﻳﻰ روزاﻧـﻪ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮔـﺮوه ﻫـﺎی ﻏـﺬاﻳﻰ و ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫـﺎی آﻧﻬـﺎ، اﻧـﺮژی، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و رﻳﺰﻣﻐﺬی ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪن ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻰ ﺑﺪن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد.

دکتر عبداللهی ادامه داد: در ﺳﺎﻋﺎت روزه داری ﻛـﻪ در ﺳـﺎل ﺟـﺎری ﻣـﺪت آن ﺣـﺪود 16 ﺳـﺎﻋﺖ است، ﮔﺮﺳـﻨﮕﻰ ﻣـﻰ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم رﻋﺎﻳـﺖ اﺻﻮل ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺻـﺤﻴﺢ در وﻋـﺪه ﺳـﺤﺮ و اﻓﻄـﺎر و ﻳـﺎ ﺣـﺬف ﻳﻜـﻰ از وﻋـﺪه ﻫـﺎ ﺑـﻪ وﻳـﮋه وﻋـﺪه ﺳـﺤﺮی، ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻀـﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن ﺷﺪه و اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﻛﻮوﻳﺪ 19 را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.

ﺗﺎﺛﻴﺮ روزه داری ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت بیان نمود: ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﻘﺶ ﻣـﻮﺛﺮ روزه داری را در ﺳـﻼﻣﺘﻰ ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص ﺑـﺮ روی ﺳـﻄﺢ ﮔﻠـﻮﻛﺰ ﺧـﻮن، ﭼﺮﺑـﻰ ﻫـﺎی ﺧـﻮن و ﻓﺸـﺎر ﺧﻮن، ﻛﻨﺘـﺮل وزن و ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﻴﻤـﺎری ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺸـﺎن داده اﻧـﺪ. در اﻏﻠـﺐ ﺑﻴﻤـﺎری هایی ﻛـﻪ ﻋـﺎدات ﻏـﺬاﻳﻰ ﻏﻠـﻂ، ﭼـﺎﻗﻰ و اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﺑﺮوز آﻧﻬﺎ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ، روزه داری ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ.

براساس گزارش وبدا، وی اضافه نمود: روزه داری ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎی اﻟﺘﻬـﺎﺑﻰ و ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻰ ﺑـﺪن ﺷـﻮد. ﻫـﻢﭼﻨـﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎی دﻓﺎﻋﻰ ﺑﺪن و ﺗﺮﺷﺢ اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﻰ ﻛﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﻃﻰ روزه داری ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه و در ﻣﺠﻤﻮع ، روزه داری ﺻﺤﻴﺢ و رﻋﺎﻳﺖ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ در وﻋﺪه ﻫﺎی ﺳﺤﺮ و اﻓﻄﺎر در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻰ ﺣﺎوی وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎی A، D، E، C و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻰ ﺣﺎوی آﻫﻦ و روی و ﺳﻠﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﻛﻮوﻳﺪ 19 ﻻزﻣﻨﺪ، ﻧﮕﺮاﻧﻰ از ﻧﻈﺮ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن در اﻳﺎم روزه داری و ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "ﻫـﻴﭻ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ای ﻣﺒﻨـﻰ ﺑـﺮ روزه داری و اﻓﺰاﻳﺶ کرونا دﻳـﺪه ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ﻫـﻴﭻ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ای ﻣﺒﻨـﻰ ﺑـﺮ روزه داری و اﻓﺰاﻳﺶ کرونا دﻳـﺪه ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید